http://www.tubfrim.no

Vedtekter for bruk av TUBFRIM-midler.

Fastsatt av Nasjonalforeningen for folkehelsens sentralstyre 5. oktober 2000, med endringer 29. oktober 2009.

 

§1

Overskuddet av TUBFRIMs virksomhet overføres Nasjonalforeningen snarest mulig etter at regnskapet er avsluttet og godkjent av TUBFRIMs styre, som oppnevnes av Nasjonalforeningen for folkehelsens sentralstyre.

 

§2

Halvparten av overskuddet brukes til bekjempelse av tuberkulose. Den andre halvdelen av overskuddet brukes til forebyggende og trivselsfremmende tiltak blant funksjonshemmede og funksjonsfriske barn og unge i Norge. Forslag til disponering av denne delen av overskuddet fremmes av TUBFRIMs styre. Fordeling av midlene skal primært skje til Nasjonalforeningens egne organisasjonsledd.

 

Forslag om tildeling av midlene skal fremlegges for Sentralstyret som har den endelige godkjenningsmyndighet.

 

Det kan ikke gis bevilgninger til kapitalinvesteringer eller til andre tiltak som byggherren eller andre i henhold til lover og forskrifter er forpliktet til å sørge for.

 

§3

TUBFRIM-midlene utdeles en gang årlig, og det fastsettes en søknadsfrist. Nasjonalforeningens egne organisasjonsledd samt relevante interesseorganisasjoner gjøres kjent med fristen og forutsetningenen for å søke. Utgifter til kunngjøring blir å dekke av det årlige overskudd.